Skip to content

Uvjeti prodaje

UVJETI POSLOVANJA ZA INTERNET KUPNJU

 

Opće odredbe

 

Ovim Uvjetima za internet kupnju Prizma d.o.o. (U daljnjem tekstu: «Prodavatelj») definiraju se uvjeti, prava i obveze koje imaju Prodavatelj i Kupac pri kupoprodaji robe u postupku naručivanja, plaćanja, isporuke, povrata i reklamacije za robu kupljenju na internet stranicama prodavatelja.

Prodavatelj je Prizma d.o.o, Špansko 22, 10000 Zagreb, OIB:90918289020

Kupac robe  je svaka pravna i fizička osoba koja putem internet stranice prodavatelja ubaci u košaricu barem jedan proizvod, plati kreditnom karticom, virmanom (općom uplatnicom), internet bankarstvom ili prilikom pouzeća i o narudžbi (uplati) obavijesti Prodavatelja.

Internet stranica Prodavatelja je www.prizma-foto.hr

Na internet stranicama Prodavatelja su izražene maloprodajne cijene (MPC) i informativno za pravne osobe veleprodajne cijene (VPC).

Valuta plaćanja je Euro (€). Kako bi olakšali međunarodnu kupnju, web stranica informativno ima ugrađen kalkulator valute.

 

 

Naručivanje

 


Proizvodi se naručuju dodavanjem artikla u "košaricu" na internet stranicama Prodavatelja.

Nakon dodavanja artikla u košaricu, Kupac može nastaviti s pretraživanjem i dodavanjem novih artikala ili završiti kupnju i plaćanje odabranih artikala.

Prije plaćanja, Kupac treba unijeti osobne i kontakt podatke, te podatke za dostavu. Prodavatelj zahtijeva samo osnovne podatke za uredno izvršenje kupoprodaje.

Načini dostave i rok isporuke detaljno su opisani na stranici Način Dostave.

Kupac robu može platiti karticama (WSP pay), općom uplatnicom (virmanom), internet bankarstvom ili pouzećem. Detaljnje opcije i uvjeti plaćanja opisani su na stranici Plaćanje.

Plaćanje karticama vrši se putem WSP Pay sustava koji jamči sigurnost za sve izvršene transakcije.

Plaćanje općom uplatnicom (virmanom) vrši se putem banke, pošte, Fine ili druge financijske ustanove.

Pouzećem se smatra plaćanje direktno dostavljaču (kuriru) prilikom preuzimanja paketa.

Prije samog završetka narudžbe Kupac je dužan potvrditi da prihvaća ove uvjete internet kupnje i opće jamstvene uvjete.

Prodavatelj će nakon što zaprimi narudžbu, istu odobriti i o tome obavijestiti Kupca slanjem potvrde primitka narudžbe.

Rok isporuke je naveden u detaljima svakog artikla. Rokovi isporuke se mogu promijeniti, a o svakoj promjeni Prodavatelj će obavijestiti Kupca. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene proizvode, o tome će obavijestiti Kupca e-mailom ili telefonom. U dogovoru s Kupcem, artikl koji nije isporučiv biti će zamijenjen ili storniran. Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni Kupcu.

 

Prigovor i reklamacija

 


Kupac može Prodavatelju uputiti prigovor ili upit poštom na adresu Prodavatelja ili elektroničkom poštom. Kontakt podaci Prodavatelja istaknuti su na stranici Kontakt.

 

Pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili sklopljenog na daljinu

 


Kupac može jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da bi Kupac ostvario pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom u kojoj navodi svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte te putem obrasca za jednostrani raskid ugovora. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana:

    (a) kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je odredio Kupac, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed – u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora;
    (b) kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe – u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki;
    (c) kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe – ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni vremenski period.

Povrat novca Prodavatelj će izvršiti tek nakon što roba bude vraćena.

Robu Kupac treba vratiti Prodavatelju osobno ili putem kurirske službe bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Kupac poslao odluku o jednostranom raskidu ugovora. Izravne troškove povrata robe snosi Kupac. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

    ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena
    predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu, koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava kupca na jednostrani raskid ugovora
    predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena kupcu
    predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
    predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
    predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
    Kupac posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Kupac izrijekom zahtijevao, Prodavatelj pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
    predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
    predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
    ugovor sklopljen na javnoj dražbi
    predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Uvjeti povrata, umanjenje vrijednosti proizvoda

 


Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Prodavatelj određuje uvjete povrata i postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda. Prodavatelj neće odobriti povrat robe koja nije vraćena u originalnom pakiranju sa svom dodatnom opremom kako je i isporučeno u predmetnom ugovoru. Ukoliko Prodavatelj utvrdi oštećenja ili tragove korištenja robe koja nisu nastala uslijed rukovanja koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe, Prodavatelj neće prihvati povrat robe ili će procijeniti postotak umanjenja vrijednosti proizvoda.

Prodavatelj obaviještava Kupca o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda kao što su: dronovi, kamere i oprema za koju zbog tehničkih karakteristika nije moguće provjeriti funkcionalnost bez rukovanja proizvodom. Iz tog razloga Prodavatelj neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cjelosti ili djelomično) za ove proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja.

Kupac je dužan pogledati karakteristike proizvoda koje su navedene u ponudi na internet stranicama Prodavatelja.

Ukoliko je prilikom preuzimanja robe ambalaža oštećena, Kupac treba odbiti preuzimanje od dostavljača i zatražiti povrat Prodavatelju. U suprotnom se smatra da je kupac preuzeo proizvod s neoštećenom ambalažom.

Prilikom raspakiravanja proizvoda Kupac je dužan pažljivo skinuti ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža i pakiranje proizvoda umanjuju vrijednost proizvoda.

Ukoliko proizvod ima vidljivih oštećenja, Kupac je dužan što prije obavijestiti Prodavatelja i vratiti proizvod bez korištenja, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Ako proizvod nema vidljivih oštećenja, Kupac treba pregledati proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost. Ukoliko Kupac primijeti bilo kakav nedostatak, potrebno je što prije obavijestiti Prodavatelja i vratiti proizvod bez korištenja, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.


Opći jamstveni uvjeti

 


Prodavatelj se obvezuje isporučiti robu s kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom kakva je dostavljena od proizvođača ili distributera.

Prilikom ostvarivanja prava na jamstvo uz neispravan proizvod potrebno je priložiti sav potreban pribor koji je s robom dobiven pri kupovini iste (kabeli, držači, pribor i slično) te kopiju računa kojom se potvrđuje kupnja. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provjera samog proizvoda.

Prodavatelj osigurava obrazac u koji se prilikom zaprimanja proizvoda na servis unosi opis kvara, serijski broj kao i broj i vrsta modela te proizvođač.

Zamjena proizvoda i dijelova prije provjere ispravnosti navedenih nedostataka nije moguća. Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno upakirane u kartonsku ambalažu. Svu robu koja nije propisno zapakirana ili onu robu kod koje je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja u transportu, Prodavatelj neće preuzeti, već će ista biti vraćena pošiljatelju o njegovom trošku.

Jamstvo ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nestručnim i nepravilnim rukovanjem. U nepravilno rukovanje uključeni su i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za uporabu te korištenje uređaja u nepredviđenim uvjetima i prostorima. Pravo na ostvarenje jamstva Kupac gubi i u slučaju neovlaštenog popravljanja uređaja te isto tako popravka od strane treće neovlaštene osobe.  Ako roba ima jamstveni list od ovlaštenog servisa, Kupcu se preporuča da robu preda u ovlašteni servis na rješavanje jamstva. To je brži i efikasniji način rješavanja jamstva nego ako Prodavatelj proslijeđuje robu u ovlašteni servis.

Sukladno zakonu o obveznim odnosima, prodavatelj isključuje odgovornost za materijalni nedostatak i ograničava pravo na raskid ugovora zbog materijalnog nedostatka za koji nije mogao znati u trenutku prodaje proizvoda. Materijalni nedostatak potvrđuje vlastiti servis prodavatelja ili ovlašteni servis za predmetni proizvod. Kupac ima pravo na raskid ugovora ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti otkloniti nedostatak. Prodavatelj se obvezuje da će servis u jamstvenom roku riješiti u primjerenom roku na način da će proizvod biti popravljen ili zamijenjen proizvodom jednakih ili boljih karakteristika koje su bitne i relevantne za tu vrstu proizvoda. Trajanje servisa ovisi o prirodi i načinu popravka, većina servisnih zahtjeva će biti obrađena u roku 30 dana od predavanje robe na servis.

Jamstvo ne vrijedi ako je kvar ili oštećenje uzrokovano:

    - transportom nakon isporuke
    - nepravilnom montažom i/ili nestručnim rukovanjem
    - neprimjerenom radnom okolinom
    - neispravnim električnim instalacijama, prenaponom ili strujnim udarom, višom silom (potres, poplava, udar groma)
    - zbog korištenja samog proizvoda (vidljiva oštećenja od mogućih udaraca, ispadanja, itd.)
    - ako su skinute naljepnice s proizvoda (serijski broj, uputa o ugradnji, korištenju, itd.)
    - ako su vršene izmjene na proizvodu od strane neovlaštene osobe

JAMSTVO VRIJEDI ISKLJUČIVO UZ PREDOČEN RAČUN ZA KUPLJENU ROBU
IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).

Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS - http://ec.europa.eu/odr.

U slučaju neriješenih prigovora potrošači  mogu rješavati potrošački spor putem tijela za ARPS sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16) .  Prodavatelj će u slučaju podnošenja prijedloga za mirenje sudjelovati u postupku pred ARPS tijelom: Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Radnička cesta 52/I, 10000 Zagreb, Hrvatska, ili na http://www.hup.hr.

 

Potvrda prethodne obavijesti

 


Prihvaćanjem ovih općih prodajnih i jamstvenih uvjeta potvrđujete da ste primili prethodnu obavijest.

 

Izjava o privatnosti

 


Prodavatelj se obvezuje zaštiti osobne podatke kupaca. Prodavatelj prikuplja samo osnovne podatke kupaca/korisnika koji su nužni za ispunjenje kupoprodaje. Svi se osobni podaci korisnika strogo čuvaju, dostupni su samo djelatnicima Prodavatelja kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

 

Prikupljanje i korištenje informacija

 


U procesu realizacije tražene usluge te za davanje obavijesti i informacija vezanih uz usluge Prodavatelja, Prodavatelj koristi isključivo informacije i podatke koje Kupac pristane dati. Prodavatelj se obvezuje da osobne podatke Kupaca neće prodati, iznijeti ili dati trećoj osobi na način koji nije naveden u ovoj izjavi.

 

Registracija

 


Kako bi napravio rezervaciju ili poslao upit na našim web stranicama, korisnik prethodno mora popuniti registracijski upitnik i obaviti registraciju. Tijekom registracije od korisnika se traže kontakt informacije (poput imena i e-mail adrese). Te se informacije koriste kako bi se stupilo u kontakt s korisnikom prilikom odgovaranja na pitanja postavljena na našim web stranicama. Također, podaci osiguravaju privatnost korisnika pri kontroli statusa rezervacije i unosa ili promjene podataka.

 

Rezervacija

 


Kupac tijekom rezervacije robe ili usluga koje nudi Prodavatelju ustupa osobne podatke nositelja rezervacije (ime, adresa, kontakt telefon i dr.). Ti će se podaci koristiti isključivo za realizaciju usluge. Podaci o plaćanju (poput broja kartice) posebno su zaštićeni te će biti dostupni samo bankama i kartičnim kućama radi autorizacije plaćanja.

 

Log datoteke

 


Prodavatelj koristi IP adrese u svrhu analize trendova, kretanja korisnika, održavanja web stranice i prikupljanja demografskih podataka. IP adrese nisu vezane uz osobne podatke pomoću kojih je moguća identifikacija Kupca.

 

Dostupnost informacija

 


Prikupljeni podaci bit će dostupni medijskim partnerima, profesionalcima i oglašivačima Prodavatelja. Demografski podaci nisu povezani s osobnim podatcima pomoću kojih je moguća identifikacija Kupca. Pri pružanju određenih usluga udružujemo se s trećom strankom. Trećoj će stranci biti dostupno ime ili ostale kontakt informacije tek ako korisnik zatraži ove usluge. Trećoj stranci nije dozvoljeno koristiti osobne podatke osim u svrhu pružanja navedenih usluga.

 

Linkovi

 


Web stranice Prodavatelja sadrže linkove na druge web stranice. Prodavatelj ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na drugim web stranicama. Ova izjava o privatnosti primjenjiva je isključivo na informacije koje su prikupljene na web stranicama Prodavatelja www.prizma-foto.hr.

 

Newsletter

 


Ako se korisnik prijavi za primanje newslettera, tražit će se njegove kontakt informacije. Povremeno možete primati informacije o proizvodima, uslugama i posebnim ponudama te newsletter. Poštujemo privatnost korisnika te nudimo mogućnost odbijanja davanja informacija za navedene svrhe.

 

Sigurnost

 


Prodavatelj poduzima sve potrebne mjere kako bi na vlastitim web stranicama korisnički podaci bili zaštićeni. Povjerljivi podaci zaštićeni su i online i offline. Ako formulari zahtijevaju povjerljive podatke, ti su podaci šifrirani i zaštićeni sigurnosnim protokolom (SSL). Internetski pretraživači (browseri) poput Internet Explorera, Google Chromea ili Firefoxa ikonom lokota označavaju zaštićenost stranica. Ukoliko je lokot na ikoni zatvoren, nalazite se na zaštićenoj stranici. Pristup svim podacima Kupca je ograničen. Pristup povjerljivim podacima Kupca imaju samo zaposlenici kojima su ti podaci potrebni za obavljanje posla. Kupac može kontaktirati Prodavatelja za sva dodatna pitanja o sigurnosti na web stranicama www.prizma-foto.hr.

 

Ispravak/Ažuriranje osobnih podataka

 


Ako se osobni podaci Kupca promijene ili Kupac više ne želi našu uslugu, Prodavatelj omogućuje ispravljanje, ažuriranje ili uklanjanje korisničkih podataka koje posjeduje.

 

Obavijesti o promjenama

 


Ako Prodavatelj odluči promijeniti pravila o poštovanju privatnosti, obavijest o tome objavit će na naslovnici web stranica. Kupac će uvijek biti upoznat s podacima koje prikuplja Prodavatelj, s načinima na koji Prodavatelj koristi prikupljene podatke te pod kojim uvjetima otkriva osobne podatke. Ako u bilo kojem trenutku osobne podatke Kupca Prodavatelj odluči iskoristiti na drukčiji način od navedenog u vrijeme kad su oni dobiveni, Kupac će biti obaviješten e-mailom. Kupac će moći odobriti ili odbiti korištenje podataka na novi način.

 

Izjava o sigurnosti

 

Prizma d.o.o. koristi WSPay za online plaćanja.
WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

 

Izjava o konverziji


Sva plaćanja bit će izvršena u Eurima (€). Iznos Vaše kreditne kartice bit će terećen u eurima prema trenutnom tečaju Hrvatske narodne banke. Kod terećenja vaše kreditne kartice, isti iznos se pretvara u lokalnu valutu prema tečaju kartičarskih kuća. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike od originalne cijene navedene na našim web stranicama.

Compare products

{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}

Select first item to compare

Select second item to compare

Select third item to compare

Compare